ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់បរិក្ខារស៊ីនជៀនជៀនជីន។

ADD: ទីប្រជុំជន Changgou ស្រុក Ren cheng ទីក្រុង Jining ខេត្ត Shandong ប្រទេសចិន។

ទូរស័ព្ទលេខ ៨៦-៥៣៧ ២៥៨០០០៥ ។

ទូរសារ៖ ៨៦-៥០៣៧-២៥៨០០០៥ ។

ទូរស័ព្ទចល័ត: 0086-18063230790 ។

គេហទំព័រ៖ https://www.jxplasma.com